תיקון מספר 1 לחוק השכירות והשאילה

מעוניינים להשכיר או לשכור דירה?

שימו לבביולי 2017 נכנס לתוקף תיקון מס' 1 לחוק השכירות והשאילה.

חוק השכירות והשאילה הוא חוק אזרחי המסדיר את היחסים שבין שני צדדים לחוזה – השוכר והמשכיר. החוק עוסק בנושאים הקשורים ליחסים בין השוכר והמשכיר.

חוק זה אינו חל על שכירות דירה למטרת נופש או דירה במעונות סטודנטים; שכירות בבית דיור מוגן או דירה שחוק הגנת הדייר חל עליה; דירות יוקרה שדמי השכירות שלהן עולים על 20,000 ₪ בחודש, או על קרובי משפחה. כמו כן, ההסדר לא יחול על שכירויות הקצרות מ-3 חודשים ועל שכירויות ארוכות מ-10 שנים.

התיקון לחוק כולל שינויים לטובת השוכר, להלן העיקריים שבהם:

  1. על המשכיר למסור את הדירה המושכרת כשהיא ראויה למגורים. בתוספת החוק מצוינים התנאים הבסיסיים הנדרשים למסירתה, כגון: קיום מערכת חשמל ופתחי אוורור, מערכת להספקת מי שתייה, מערכת ניקוז, מחיצה בין השירותים לדירה, העדר סיכון בלתי סביר לבטיחות השוכר או בריאותו ועוד. בהעדר אחד מן התנאים הנ"ל יוכל השוכר לבטל את החוזה בכל עת.
  2. המשכיר מחויב לתקן את כל הפגמים בדירה, אלא אם נגרמו כתוצאה משימוש בלתי סביר של השוכר בנכס, תיקון הפגם יערך תוך זמן סביר ולא יאוחר משלושים יום מרגע קבלת הפנייה ע"י השוכר. פגם שתיקונו דחוף, תוך זמן סביר ולא יאוחר משלשה ימים מעת קבלת הפנייה.
  3. השוכר יישא רק בתשלומים המפורטים בחוזה – כגון דמי שכירות, ארנונה, צריכת שירותים כגון מים וחשמל ותשלומים לוועד הבית המשותף. מוצע לציין בחוזה תשלומים בהם יישא המשכיר כגון דמי ביטוח עבור הנכס המושכר ועוד.
  4. התיקון לחוק מגביל את גובה סכום הבטוחות הכרוכות בהוצאה כספית לשוכר שהמשכיר רשאי לבקש, כאשר יש לקבוע תנאים למימוש הבטוחות והנחיות לאופן מימושן.
  5. הורחב מושג "אי ההתאמה" הכללי הקיים בחוק, לצד הרחבת הנטלים שיחולו על השוכר שיבקש להסתמך על קיומה של "אי התאמה". נוספה הוראה בדבר אי התאמה משפטית, הרחבת חובת תיקון הפגמים המוטלת על המשכיר, קביעה כי תניה המגבילה אחריות של משכיר בשל "אי התאמה", תהיה בטלה אם המשכיר ידע או היה עליו לדעת על אי התאמה בעת כריתת החוזה ולא גילה זאת לשוכר ועוד.

עומדים לפני חתימה על הסכם שכירות?

מוזמנים להגיע אלי עם חוזה השכירות ולהתייעץ איתי, על מנת לוודא שהחוזה עומד בתנאי החוק לרבות התיקון שבוצע בו.